Общи условия

ПРЕДМЕТ


1. Настоящите ОУ уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги на информационното общество ЕТ “Сръчко-Мирена Стефанова”, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 201860898, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, ул. "Хаджи Димитър" №14 /на гърба на lll ПМГ/, чиито услуги се предоставят чрез електронен магазин www.mirenaflowers.com.
2. Настоящите ОУ са обвързващи за всички потребители. С натискането на бутона „Плати” потребителят приема изцяло настоящите ОУ и се задължава да ги спазва.

ИНФOPМAЦИЯ CЪГЛACНO ЗЕТ И ЗЗП

3. Информация съгласно ЗЕТ и ЗЗК:

·       Наименование на търговеца: ЕТ “Сръчко-Мирена Стефанова”;
·       Седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. Владислав Варненчик бл.10 вх.6 ап.9;
·       Адрес за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. "Хаджи Димитър" №14 /на гърба на lll ПМГ/;
·       Данни за кореспонденция: гр. Варна, ул. "Хаджи Димитър" №14 /на гърба на lll ПМГ/, е-mail: mirenaflowers@gmail.com, тел: +359 88 254 5774;
·       Вписване в публични регистри: ЕИК 201860898;

 


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

4. Електронният магазин e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.mirenaflowers.com, чрез който потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от електронния магазин стоки, включително:

·       Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
·       Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от електронния магазин;
·       Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с електронния магазин, съгласно поддържаните от електронния магазин начини на плащане;
·       Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
5. По силата на сключения с потребителя договор за покупко-продажба на стоки, търговецът се задължава да достави и да прехвърли на потребителя собствеността на определените от него на страницата на електронния магазин стоки.
6. Потребителите заплащат на търговеца възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на страницата електронния магазин и настоящите ОУ.

7. Търговецът доставя заявените от потребителите стоки в сроковете и при условията, определени на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите ОУ.

РЕГИСТРАЦИЯ

8. За да могат да поръчват предлаганите на страницата на електронния магазин стоки, потребителите могат или да се регистрират, или да извършат покупка и без регистрация. Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез електронния магазин.
9. Потребителят попълва форма, в която посочва коректни лични данни.

СТОКИ И ЦЕНИ

10. Електронният магазин предлага богата гама от цветя, букети, аранжировки, сватбени (булчински) букети, картички и др., както по модел от предлжения каталог, така и по идея на клиента.
11. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.
12. Цените на стоките, обявени на страницата на електронния магазин са валидни само за покупка чрез електронния магазин.
13. Всички цени, публикувани на страницата на Електронния магазин, са посочени в български лева (BGN).
14. Стойността на транспортните разходи, свързани с доставката на стоката, поръчана през електронния магазин, за територията на град Варна e за сметка на търговеца, а за доставки извън град Варна тя се добавя към цената на стоките преди извършване на потвърждение и плащане. Цената се определя според тарифите на куриерската фирма за обем и тегло на пратката.
14.1. Стойността на транспортните разходи, свързани с доставка на стока до ж.к. Виница, ж.к. Галата, гр. Аксаково, к.к. Златни пясъци, к.к. Слънчев ден, к.к. Дружба, к.к. Св. Св. Константин и Елена е 10лв.
15. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.
16. Търговецът не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.
17. Търговецът си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им.

PAБOТНO ВPEМE

18. Електронният магазин приема поръчки 24 (двадесет и четири) часа на денонощие, освен ако не е упоменато извънредно съобщение, поместено в графа “Доставки”. Това не означава, че доставки ще извършват също 24 (двадесет и четири) часа на денонощие.

ПОРЪЧКИ

19. Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на страницата на електронния магазин. Mirena's Flowers запазва правото си да променя вида на поръчаните цветя спрямо сезонните възможности. Сюжетът на букета или аранжировката няма да бъде променен.
20. Поръчката на стоки чрез страницата на електронния магазин предвижда задължение за потребителя да извърши плащане на поръчаните стоки по някой от посочените в настоящите ОУ начини.
21. При извършване на поръчка на страницата на електронния магазин, потребителят влиза в договорни отношения с търговеца.
22. С натискане на бутона „Плати“, потребителят се съгласява да закупи съответните стоки при условията на настоящите ОУ.
23. Потребителят може да разглежда и променя текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката.
24. Потребителят, има възможност да установи и поправи грешки, допуснати при въвеждане на информацията във всеки един момент, преди потвърждаване на поръчката.
25. Потребителят може да определя количеството на стоките от един и същ вид.
26. Търговецът има правото, чрез уведомление до потребителя, да откаже изпълнението на поръчката в случай на допуснати технически грешки в публикуваната информация на страницата на електронния магазин, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, или при изчерпана наличност от поръчаните стоки. В този случай търговецът възстановява на потребителя сумите, заплатении от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. Възстановяването се извършва на място на адреса за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. "Хаджи Димитър" №14 /на гърба на lll ПМГ/, срещу касов бон, който се сторнира, или чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането, в срок от 14 дни.
27. Поръчките се реализират по реда на тяхното постъпване.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

28. Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:


Плащане с дебитна/кредитна карта;
Плащане чрез PAYPAL;
Плащане по банков път;

Плащане на място на адреса за упражняване на дейността: гр. Варна, ул. "Хаджи Димитър" №14 /на гърба на lll ПМГ/;

29. При Плащане с дебитна/кредитна карта, потребителят заплаща стойността на поръчаната стока с банкова карта, чрез виртуален ПОС терминал.
30. При плащане чрез PayPal потребителят заплаща стойността на поръчаната стока през акаунта си в PayPal на www.paypal.com.

31.  При плащане по банков път, потребителят заплаща стойността на поръчаната стока по следната банкова сметка:

 

“ОББ”, IBAN: BG22UBBS88881000625908

31.1. В случай че сумата не бъде получена по тук посочената банкова сметка в срок до 2 (два) часа преди заявения час за доставка, поръчката автоматично се анулира.

ДОСТАВКА

32. Електронният магазин доставя стоки само на територията на Република България.
33. Часът/интервалът от време за доставяне на стоки, поръчани чрез електронния магазин, на територията на гр. Варна се определя от потребителя, чрез избор при попълването на данните за поръчката. Доставка може да бъде извършена най-рано 2 (два) часа след заплащането й, при условие че поръчката е направена между 8.00 и 15.00 часа. Срокът да доставяне на стоки, в останалите градове в Република България е 24 часа, при условие че поръчката е направена преди 15.00ч на предходния ден. Доставки извън гр. Варна не се приемат за неделя и понеделник, както и на официални празници.
34. Търговецът не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера и/или на посочени от потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от търговеца обстоятелства.
35. Потребителят получава стоката от служител на куриерската компания, с която търговецът работи.
36. В случай че потребителят не бъде открит на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, търговецът има правото да поиска повторен опит за доставка, който заплаща допълнително.

36.1. В случай че и вторият опит е неуспешен, търговецът се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.


ПРАВО НА ОТКАЗ
 

37. Потребителят има право да се откаже от поръчката си в срок до 2 (два) дни преди деня за доставка.
38. За да спази срока за отказ от договора потребителят е достатъчно да изпрати съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
39. Търговецът възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка. Възстановяването се извършва без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Преведената сума се възстановява на място в магазина срещу касов бон, който се сторнира, или чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането, в срок до 5 (пет) работни дни.
40. Разпоредбите за правото на отказ на потребителя от договора не се прилагат за договори:

За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 

41.  Потребителят няма право да заменя или връща вече закупен и получен артикул. Mirena’s Flowers гарантира свежия вид на цветята.

ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ

42. Търговска гаранция е всяко задължение, поето от търговеца или производителя към потребителя в допълнение към неговото задължение по ЗЗП да осигури съответствие на стоката с договора за продажба, да възстанови заплатената сума или да замени или поправи стоката, или да предостави друг вид обслужване, свързано със стоката, когато тя не отговаря на спецификациите или евентуално на други изисквания, несвързани със съответствието на стоката с договора за продажба, посочени в заявлението за предоставяне на търговска гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване или преди сключване на договора.

ЛИЧНИ ДАННИ

43. Търговецът събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.
44. На страницата на електронния магазин се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното.
45. Търговецът гарантира на своите потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват без външен достъп.
46. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от търговеца за целите на изпълнение на договора за покупко-продажба и доставка на поръчани стоки.
47. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за потребителя на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на потребителя, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, е длъжен да предостави информацията по силата на закона.
48. Съгласно Закона за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на търговеца при използване на страницата на електронния магазин, както и за целите на извършване на поправка в предоставените лични данни.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

49. В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на потребител, търговецът има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.
50. Търговецът не носи отговорност за щeти, претърпени от потребителите, в резултат от нeвъзмoжнocт дa ce изпoлзвa чacт или цялaтa cиcтeмa на електронния магазин пopaди тexничecĸи пpичини.
51. Настоящите ОУ влизат в сила от деня на тяхното публикуване на страницата на електронния магазин и са валидни за неопределено време.
52. Настоящите ОУ могат да бъдат изменяни и/или допълвани от търговеца по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на потребителите.
53. Всякакви промени на ОУ влизат в сила от датата на тяхната публикация на страницата на електронния магазин.
54. Търговецът не носи отговорност, в случай че потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на страницата на електронния магазин ОУ.
56. Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между търговеца и съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.